daen

Generelle forretningsbetingelser

1. Aftalegrundlaget

1.1 Nærværende almindelige betingelser gælder for enhver opgave rekvireret hos wisepeople.it ApS, medmindre der ved skriftlig aftale mellem parterne udtrykkeligt er sket afvigelse på specifikke punkter. Såfremt der opstår tvivl om parternes aftale, skal disse forretningsbetingelser finde anvendelse.

2. Løbende timer eller tilbud

2.1 Efter aftale med kunden fremsendes tilbud for den konkrete opgave. Som udgangspunkt faktureres opgaver efter løbende timeforbrug. 

3. Tidsplan

3.1 Tidsplanen udarbejdes i samarbejde med kunden, og er baseret på et kvalificeret skøn.

3.2 Viser det sig, at en tidsplan eller frist vil blive væsentligt forrykket eller overskredet, orienterer wisepeople.it ApS kunden, således at denne kan beslutte, om opgaven skal ændres eller arbejdet standses, jf. pkt. 5.

4. Honorering

4.1 wisepeople.it ApS prisfastsætter hver opgave efter opgavetype. Timepriser er fastsat i vores prisliste for den pågældende ydelse.

4.2 Ved bestilling af software og hardware forbeholdes ret til opkrævning af forudbetaling

4.3 Ved løbende konsulentopgaver faktureres forbruget for måneden med udgangen af hver måned.

4.4 Ved løsning af større fastprisopgaver, som beløber sig til kr. 50.000 eller derover, skal kunden erlægge 1/3 af opgavens samlede pris forud for opgavens påbegyndelse. Dette opstartsgebyr faktureres ved opgavestart, og betalingsfristen er netto kontant. Såfremt kunden på et senere tidspunkt under opgavens udførelse vælger at standse arbejdet, jf. pkt. 5, vil startgebyret ikke blive krediteret.

4.5 Betalingen skal være wisepeople.it ApS i hænde inden 14 dage regnet fra fakturadato. Ved for sen betaling debiteres kunden morarente fra forfaldsdatoen. Morarenten udgør 1,5% pr. mdr. pr. påbegyndt måned.

5. Kundens afbestillingsret

5.1 Kunden kan til enhver tid skriftligt kræve arbejdet standset.

5.2 Kræver kunden arbejdet standset, skal allerede udført arbejde betales efter regning i henhold til pkt. 4.

5.3 Standses arbejdet, er wisepeople.it ApS uden ethvert ansvar for eventuelle mangler eller fejl ved allerede udført arbejde.

5.4 Kunden kan når som helst skriftligt ændre opgaven eller grundlaget for denne, dog således at en eventuel merpris for ændringerne betales af kunden. Betaling forfalder ved opgavens afslutning medmindre andet er aftalt. Endvidere må kunden være indforstået med, at den aftalte tidsplan ikke kan overholdes. I øvrigt finder pkt. 5.2 og 5.3 tilsvarende anvendelse.

6. Opsigelse af licens abonnementer

6.1 Alle typer af licens abonnementer kan opsiges skriftligt med minimum 30 dages varsel til periodens udløb. Den gældende periodens udløbsdato fremgår af seneste abonnementsfaktura.

7. Reklamationer

7.1 Når kunden modtager ydelsen eller en del af ydelsen, skal kunden, såfremt han ønsker at reklamere, straks dog senest 8 dage efter arbejdets udførelse skriftligt underrette wisepeople.it ApS om reklamationen og hvilke dele af ydelsen, kunden ikke kan acceptere.

7.2 Såfremt kunden ikke reklamerer rettidigt i henhold til pkt. 6.1, er kunden afskåret fra at komme med indsigelser overfor de leverede ydelser.

8. Visse forhold under arbejdets gang

8.1 Kunden skal på anmodning orienteres om arbejdets forløb.

8.2 Kunden skal under opgavens udførelse besvare spørgsmål af relevans for opgavens løsning.

8.3 wisepeople.it ApS er berettiget til at inddrage udenforstående ekspertise og anvende fremmed udstyr ved opgavens løsning. Ved sådan outsourcing skal wisepeople.it ApS pålægge underleverandøren samme tavshedspligt, som gælder for wisepeople.it ApS efter nærværende almindelige betingelser, jf. pkt. 8.

8.4 Indgår i en opgave vurdering af en ydelse præsteret af tredjemand, er wisepeople.it ApS uanset tavshedspligten berettiget til at indhente oplysninger fra tredjemand og konferere oplysninger vedrørende tredjemand med denne.

9. Udnyttelse, offentliggørelse og hemmeligholdelse

9.1 wisepeople.it ApS er berettiget til under og efter opgavens løsning at påtage sig tilsvarende opgaver for andre kunder.

9.2 wisepeople.it ApS må ikke offentliggøre eller på anden måde sætte andre i stand til at benytte information vedrørende kundens særlige forhold, som er meddelt wisepeople.it ApS af kunden i forbindelse med opgaven med udtrykkelig angivelse af hemmeligholdelsespligt for wisepeople.it ApS; sådan hemmeligholdelsespligt omfatter dog ikke forhold, som er almen viden, eller som i forvejen er wisepeople.it ApS bekendt.

9.3 wisepeople.it ApS’ navn må ikke anvendes uden accept fra wisepeople.it ApS, og såfremt navnet indføres i kundens materiale skal det ske på loyal og etisk vis.

9.4 wisepeople.it ApS har ophavsretten til de udviklede moduler og løsninger, og disse må ikke kopieres i erhvervsøjemed uden wisepeople.it ApS’ accept heraf.

10.  Ansvarsfraskrivelse

10.1 wisepeople.it ApS er erstatningsansvarlig efter dansk rets almindelige regler, men ikke ansvarlig for indirekte tab eller følgeskader herunder driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, Goodwill, image m.v.

10.2 wisepeople.it ApS’ arbejde, rapporter, udtalelser og vejledninger er foregået og afgivet på grundlag af den viden og teknik, wisepeople.it ApS råder over på tidspunktet for arbejdets udførelse. wisepeople.it ApS er uden ethvert ansvar, hvis en senere teknisk udvikling måtte vise, at wisepeople.it ApS’ viden og teknik ikke var til stede på tidspunktet for opgavens løsning.

10.3 Afsluttes wisepeople.it ApS’ arbejde ikke med levering af en ydelse eller et produkt, grundet forhold hos kunden eller manglende informationer fra kunden, er wisepeople.it ApS uden ethvert ansvar for de eventuelle mangler, der måtte opstå som en følge heraf.

10.4 wisepeople.it ApS er, uanset at det dokumenteres, at der foreligger fejl eller forsømmelser fra wisepeople.it ApS’ side, uden ethvert ansvar for udtalelser, om hvilke der er anført, at de hviler på en skønsmæssig vurdering.

10.5 wisepeople.it ApS’ ansvar er altid beløbsmaksimeret til det vederlag, som wisepeople.it ApS har oppebåret fra kunden i henhold til tilbuddet.

10.6 wisepeople.it ApS’ ansvar ophører 1 mdr. efter opgavens levering. wisepeople.it ApS’ erstatningsansvar er i øvrigt betinget af, at kunden reklamerer skriftligt, så snart kunden er eller burde være opmærksom på fejl eller mangler ved wisepeople.it ApS’ arbejde, jf. pkt. 6.

10.7 wisepeople.it ApS hæfter ikke for fejl begået af underleverandører. Dette gælder også selvom wisepeople.it ApS har henvist kunden til den eller de pågældende underleverandører.

11. Rettighedernes overgang

11.1 Rettigheder og forpligtelser i henhold til den indgåede aftale mellem kunden og wisepeople.it ApS overgår til eventuelle nye ejere, uanset om dette sker som led i et generationsskifte, virksomhedsover-dragelse eller overgang fra personligt drevet firma til selskabsform.

11.2 Den nye ejer er berettiget og forpligtet i henhold til den indgåede aftale, og har ikke krav på at få denne genforhandlet.

12. Tvister, lovvalg og værneting

12.1 Parterne skal søge alle konflikter løst ved direkte forhandling mellem sig. Hvis parterne ikke kan løse en konflikt ved direkte forhandling mellem sig inden 6 uger fra konfliktens opståen, skal konflikten søges løst ved mediation. Mediationen skal finde sted i overensstemmelse med den til enhver tid gældende standardaftale for mediation fastsat af Mediatoradvokater, foreningens etiske regler og reglerne om god advokatskik. Hvis konflikten ikke er løst ved mediation inden 8 uger efter, at der blev fremsat ønske om mediation, er enhver af parterne berettiget til at kræve konflikten afgjort endeligt og bindende ved domstolene.

12.2 Såfremt en tvist ikke kan løses ved mediation, jf. pkt. 11.1, skal sag anlægges ved wisepeople.it ApS’ værneting. wisepeople.it ApS’ ydelser og produkter samt disse forretningsbetingelser er underlagt dansk ret.